PRIVACY STATEMENT Osteopathie-Anna.NL

Dit is het privacy statement van Osteopathie-Anna.nl. Door middel van dit statement informeren wij u over de informatie die door Osteopathie-Anna.nl wordt verzameld en verwerkt wanneer u de website van Osteopathie-Anna.nl (www.Osteopathie-Anna.nl) en alle onderliggende webpagina’s (“Website”) bezoekt, wanneer u een account aanmaakt op de Website of wanneer u gebruik maakt van onze webshop.

Inhoud van dit privacy statement:

In dit privacy statement legt Osteopathie-Anna.nl aan u uit hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens aan de hand van de volgende vragen:

1. Wie is Osteopathie-Anna.nl?
2. Welke persoonsgegevens verwerkt Osteopathie-Anna.nl voor welk doeleinde en grondslag?
3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door Osteopathie-Anna.nl bewaard?
5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU?
6. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens?
7. Wat als u nog andere vragen of klachten heeft?
8. Kan dit Privacy Statement worden aangepast?

1. Wie is Osteopathie-Anna.nl?

Osteopathie-Anna.nl biedt een platform voor het promoten van haar osteopathie praktijk en massages. Daarnaast biedt Osteopathie-Anna.nl (telefonisch) advies.

Anna Triplet
Homeruslaan 59A
3581 MD Utrecht

KvK: 74626337
Tel: 06-16534508
E-mail: info@Osteopathie-Anna.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Osteopathie-Anna.nl voor welk doeleinde en grondslag?

Osteopathie-Anna.nl verwerkt persoonsgegevens van haar Patienten om haar diensten aan te bieden. Hiervoor moet Osteopathie-Anna.nl in staat zijn een overeenkomst met u te sluiten, uw betaling mogelijk te maken en de dienst aan u te leveren. In dit kader zal Osteopathie-Anna.nl ook gerelateerde verwerkingen moeten verrichten, zoals beveiliging en fraudepreventie.

In dit kader verwerkt Osteopathie-Anna.nl de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Notities (optioneel);
• Betaalgegevens.

Contact: in een aantal gevallen hebben wij direct contact met u, bijvoorbeeld naar aanleiding van een door u ingediend contact formulier, als er iets is met uw afspraak of indien u ons belt voor telefonisch advies. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:
• Naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Onderwerp (optioneel);
• Inhoud van de communicatie.

Bezoek aan de Website: wanneer u de Website bezoekt wordt er automatisch informatie over u verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om uw bezoek aan de Website te faciliteren en te beveiligen, de Website te verbeteren en voor marketing doeleinden. De verzamelde informatie bestaat uit de volgende gegevens:
• Uw surfgedrag, web gebruik en interactie op de Website;
• Uw internet browser;
• Uw computer operating system;
• Uw Internet protocol address (IP-address).

Deze informatie verzamelen wij door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Een cookie een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van een website, waardoor de website de browser, gebruiksvoorkeuren en andere informatie kan herkennen en onthouden. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer of bestanden op uw computer. Als u meer wilt weten over ons gebruik van cookies, raadpleeg dan ons cookie statement hier.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is dat verwerking noodzakelijk is voor het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomst met u, danwel voor het gerechtvaardigde belang van Osteopathie-Anna.nl bij het verkopen van haar diensten. Tenslotte kan het noodzakelijk zijn voor Osteopathie-Anna.nl om de gegevens aan derden te verschaffen (zie hoofdstuk 3) en/of om de gegevens te verwerken om te voldoen aan op haar rustende wettelijke verplichtingen of verzoeken van bevoegde autoriteiten. In de gevallen die niet onder voornoemde grondslagen vallen zal Osteopathie-Anna.nl uw toestemming vragen.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door geautoriseerde medewerkers van Osteopathie-Anna.nl. Daarnaast kan Osteopathie-Anna.nl uw persoonsgegevens delen met externe partijen die namens Osteopathie-Anna.nl uw persoonsgegevens verwerken. Dit doet Osteopathie-Anna.nl bijvoorbeeld ten behoeve van het hosten van de Website en het inschakelen van een payment service provider voor het verwerken van uw betaling. In dergelijke gevallen mogen deze gegevensverwerkers uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met instructies van Osteopathie-Anna.nl. Tenslotte kan Osteopathie-Anna.nl uw persoonsgegevens delen als dit wettelijk of rechterlijk wordt bevolen, bijvoorbeeld bij wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door Osteopathie-Anna.nl bewaard?

De persoonsgegevens die Osteopathie-Anna.nl van u verzamelt en verwerkt wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU?

In het kader van de bedrijfsvoering van Osteopathie-Anna.nl of vanwege technische en operationele redenen kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens worden opgeslagen en/of doorgegeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien Osteopathie-Anna.nl gebruik maakt van diensten van derden buiten de EER, of als Osteopathie-Anna.nl verplicht is haar informatie te verstrekken aan buitenlandse autoriteiten.

Het is mogelijk dat de regelgeving in die landen op het gebied van de privacybescherming niet eenzelfde bescherming biedt als in de EER. Osteopathie-Anna.nl zal in voorkomend geval de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn op basis van toepasselijk recht, om de rechtmatige doorgifte van uw informatie te waarborgen. In de meeste gevallen zal een dergelijke overdracht worden beheerst door een contract op basis van de modelcontractbepalingen voor gegevensoverdracht, goedgekeurd door de Europese Commissie (European Model Clauses), zoals bedoelt in artikel 46 lid 2 sub c) Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt een kopie verkrijgen door een verzoek in te dienen met behulp van de bovengenoemde contactgegevens.

6. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die Osteopathie-Anna.nl van u verzamelt en/of verwerkt, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

• Recht op inzage: u kunt Osteopathie-Anna.nl vragen of zij gegevens van u verwerkt. Indien dat het geval is, kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens.

• Recht op rectificatie: indien uw informatie onjuist is, kunt u Osteopathie-Anna.nl verzoeken de informatie te verbeteren. Dit houdt tevens het recht in om onvolledige informatie aan te laten vullen, rekening houdende met het doel van de verwerking.

• Recht op wissen: u kunt Osteopathie-Anna.nl verzoeken om persoonsgegevens van u te wissen, bijvoorbeeld indien de informatie onrechtmatig wordt verwerkt, of indien u uw toestemming heeft ingetrokken.

• Recht op beperking van de gegevensverwerking: u kunt Osteopathie-Anna.nl verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien (i) de informatie onjuist is, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) het voor u noodzakelijk is dat Osteopathie-Anna.nl uw gegevens na de bewaartermijn bewaart ten behoeve van een vordering van u, of (iv) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en een verificatie van de belangenafweging bezig is.

• Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking wegens voor met uw specifieke situatie verband houdende redenen en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor toezenden van persoonlijke aan u gerichte marketing.

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt Osteopathie-Anna.nl vragen een elektronisch bestand van uw persoonsgegevens te verstrekken aan u, of aan een derde partij indien dat technisch mogelijk is.

• Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of een vergelijkbaar significant effect heeft. Als u bent onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing en het niet eens bent met de uitkomst, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens en ons vragen om de beslissing te herzien.

• Recht om toestemming te herroepen: Osteopathie-Anna.nl kan uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens in specifieke gevallen te verwerken. Wanneer Osteopathie-Anna.nl dit doet, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Osteopathie-Anna.nl stopt de verdere verwerking vanaf het moment van intrekking van uw toestemming. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

Indien u gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u een verzoek richten aan Osteopathie-Anna.nl met behulp van de bovengenoemde contactgegevens. Osteopathie-Anna.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren. Indien toegestaan onder toepasselijk recht, kan Osteopathie-Anna.nl de reactietermijn met twee aanvullende maanden uitstellen indien dat noodzakelijk is wegens de complexiteit en het aantal verzoeken. Osteopathie-Anna.nl zal u informeren over het uitstel en de reden daarvan. Indien Osteopathie-Anna.nl uw verzoek afwijst, zal zij de afwijzing motiveren in de berichtgeving aan u.

Naast de bovengenoemde rechten heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Osteopathie-Anna.nl, of over een afwijzing van uw verzoek door Osteopathie-Anna.nl.

7. Wat als u nog andere vragen of klachten heeft?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement of een klacht hebben dan kunt u hierover contact opnemen met Osteopathie-Anna.nl via de hierboven genoemde contactgegevens.

8. Mogelijkheden tot wijziging van dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website van de Osteopathie-Anna.nl (www.Osteopathie-Anna.nl).